NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 ***** NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ PHƯỜNG 12 LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2021 -2026 TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 -2026

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết số 50 và 58-NQ/TW, Kế hoạch số 379-KH/TU về định hướng thực hiện hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030

(phuong12govap) - Ngày 25/11, lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, công chức phường 12 cùng cấp ủy Chi bộ cơ sở, Ban điều hành 16 Khu phố đã tham gia hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 50 và 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 379-KH/TU về định hướng thực hiện hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 do Quận ủy tổ chức. 

Đồng chí Sử Ngọc Anh đã quán triệt, tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 50- NQ/TW, Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, Kế hoạch số 379-KH/TU về định hướng thực hiện hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030, nhấn mạnh quan điếm chỉ đạo của Đảng về vị trí, vai trò của đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế; tập trung các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về đổi mới và nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân về công tác thu hút và quản lý đầu tư nước ngoài từ nay đến năm 2030, trong đó chú ý tập trung vào các nội dung sau:

+ Các cấp chính quyền thực hiện nghiêm pháp luật về đầu tư và pháp luật khác có liên quan đối với hoạt động đầu tư nước ngoài, không đề phát sinh khiếu kiện, tranh chấp quốc tế xảy ra.

+ Chấn chỉnh công tác quản lý, triển khai dự án đầu tư, bảo đảm hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường, phù hợp quy hoạch, theo đúng các tiêu chí lựa chọn, sàng lọc dự án... Bảo đảm chặt chẽ quy trình, thủ tục cấp, điều chỉnh, thu hồi, chấm dứt hoạt động của các dự án đầu tư nước ngoài theo đúng quy định pháp luật.

+ Tăng cường công tác kiếm tra, giám sát, thanh tra gắn với nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương và người đứng đầu trong chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật cỷa Nhà nước liên quan tới đầu tư nước ngoài. Xử lý dứt điểm các dự án gây ô nhiễm môi trường, sử dụng đất không hiệu quả, kinh doanh thua lỗ nhiều năm, dự án không thực hiện đúng cam kết. Phòng ngừa, giải quyết sớm có hiệu quả các tranh chấp liên quan đến đầu tư nước ngoài.

+ Kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và thống nhất một đầu mối đáp ứng yêu cầu quản lý.

+ Chú trọng nâng cao năng lực và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài phù hợp với những yêu cầu, nhiệm vụ mới về quản lý đầu tư nước ngoài.

+ Quá trình hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin quốc gia về đầu tư đồng bộ, liên thông với các lĩnh vực lao động, đất đai, thuế, hải quan, tín dụng, ngoại hối... và các địa phương. Nâng cao chất lượng công tác thống kê, bảo đảm kịp thời, đầy đủ, chính xác và phù hợp với thông lệ quốc tế.

+ Phối hợp chặt chẽ với các hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bình chọn, vinh danh các doanh nghiệp đầu tự nước ngoài; định kỳ bình chọn, vinh danh các nhà đầu tư nước ngoài tiêu biểu.

Phổ biến rộng rãi yêu cầu thực hiện nghiêm, công khai, minh bạch trong công tác đăng ký đầu tư, thẩm định các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án có yếu tố nước ngoài; việc kiểm tra, thanh tra, giám sát định kỳ theo quy định của pháp luật nhắm phát hiện và kết quả xử lý những vi phạm, hướng khắc phục hạn chế của hoạt động đầu tư nước ngoài ở tất cả các ngành, lĩnh vực.

Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền trong việc tìm tòi, nghiên cứu phát huy thế mạnh của địa phương để thu hút đầu tư nước ngoài vào các ngành, lĩnh vực phù họp; nêu rõ công tác thu hút đầu tư nước ngoài sẽ trở thành một trong các thước đo đánh giá năng lực và trách nhiệm của người đứng đầu, đồng thời là chỉ số đánh giá xếp hạng hiệu quả đầu tư nước ngoài của địa phương.

Hội nghị được tổ chức góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, cán bộ, đảng viên, công chức trong nhận thức và hành động về tầm quan trọng của việc hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài nhằm phát huy thế mạnh, tiềm năng to lớn của hoạt động kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong phát triển kinh tế văn hóa - xã hội đi đôi với khắc phục hiệu quả những mặt trái phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại Thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2030. Thể hiện quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và Thành phố trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thu hút và quản lý các dự án đầu tư nước ngoài trên địa bàn; gắn tiếp tục thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế thích ứng với những thay đổi của kinh tế khu vực và thế giới; nắm bắt kịp thời những xu thế mới về hợp tác đầu tư nước ngoài, góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của Thành phố theo hướng phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, lấy con người làm trung tâm của sự phát triển.

HOÀNG ANH

TIN CÙNG DANH MỤC

return to top